Skip to content Skip to footer

Notariusz to jest to

Notariusz jest słowem pochodzącym z języka łacińskiego, a w dawnej Polsce wykonawca tego zawodu był nazywany rejentem. Jest to osoba, według prawa kontynentalnego, która jest prawnikiem i tworzy akty stosowania prawa, a więc w pewnym stopniu świadczącym pomoc prawną.

Notariusz w polskim systemie prawnym

Prawnik powoływany na notariusza jest przez ministra sprawiedliwości. Jest to osoba upoważniona do sporządzania aktów notarialnych oraz pełnienia innych czynności notarialnych. O pracy notariusza mówi ustawa z 14 lutego 1991 roku Prawo notarialne. Zawiera ona informacje takie jak: notariusz jest osobą zaufania publicznego, korzystającą z ochrony przysługującej wszystkim funkcjonariuszom publicznym. Jednym z zadań notariusza jest doprowadzenie do ograniczenia sporów sądowych. Spełnia on wspomnianą funkcję poprzez profesjonalne podejście do swojej pracy oraz zapewnienie nadzoru profesjonalistów.

Wiele dyskusji wywołuje status prawny notariusza.

Czynności notarialne

Do czynności notariusza należy:
*sporządzanie aktów dziedziczenia
*tworzenie aktów notarialnych
*podejmowanie się zadań mających na celu europejskie poświadczenie spadkowe
*podejmowanie się zadań związanych z przestrzeganiem zarządu sukcesyjnego przedsiębiorstw osób fizycznych
*poświadczanie własnoręczności podpisu, dat okazania dokumentów, zgodności kopii z oryginałem
*tworzenie protokołów z przebiegu aukcji, zgromadzeń spółki prawa handlowego lub poświadczanie dziedziczenia
*tworzenie protestów do weksli i czeków
*podejmowanie się tworzenia odpisów, wypisów oraz wyciągów dokumentów
*pośredniczenie w hipotece morskiej
*wnioskowanie o wpis do księgi wieczystej
*na żądanie stron sporządzenie projektów aktów, oświadczeń oraz innych dokumentów.

Wybrane obowiązki notariusza
Notariusz ma za zadanie czuwać nad bezpieczeństwem praw i interesów stron, po dokonaniu czynności notarialnych.
Jednym z obowiązków notariusza jest dbanie o interesy obu stron i sprawdzanie czy żadna z nich nie poniosła szkody wynikającej z braku znajomości prawa.
Notariusz ma za zadanie czuwać nad przebiegiem wszelkich czynności związanych ze nieruchomościami, obrotem ziemią lub w sprawach spadkowych, w których powstał testament z ostatnią wolą zmarłego.

Artykuł powstał w oparciu o materiały znalezione na notariusz-bydgoszcz.com.pl

Leave a comment