Skip to content Skip to footer

Laboratorium przyszłości

Zanieczyszczenia wód i powietrza to kluczowe problemy XXI wieku. Rozbudowany przemysł i intensywne, schemizowane rolnictwo dostarcza do rzek, zbiorników wodnych i wód gruntowych ogromnych ilości zanieczyszczeń, których woda nie jest w stanie się pozbyć w procesie samooczyszczania. Ważne jest więc rozpoznanie problemu poprzez dokładne badanie laboratoryjne stanu wód i sposobów jej naprawy oraz wdrożenie działań mających na celu zmniejszyć zanieczyszczenie wód.

Opis systemu

Polska dysponuje kilkoma laboratoriami najwyższej klasy, które mogą konkurować z najlepszymi punktami badań europejskich. Znakomity sprzęt oraz wykwalifikowana kadra zapewnia dokładność badań i sterylność ich przeprowadzania. Dodatkowo polskie instytuty badawcze muszą spełniać specyficzne, bardzo restrykcyjne normy prawne. Są to normy: PN-ISO 9001, PN-EN-18001 oraz PN-EN ISO 14001.

W całym kraju działają lokalnie – Wojewódzkie Stacje
Sanitarno – Epidemiologiczne. Są to urzędy mające na celu zapewnienie punktów badania wody mieszkańcom i przeprowadzanie lokalnych badań gminnych i powiatowych w zakresie czystości wód stojących i płynących. Nad całym procesem badania wód czuwa Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.

Szczególny punkt

Szczególne miejsce na mapie polskich ośrodków badań hydrologicznych zajmuje Laboratorium Analiz Wód i Ścieków Głównego Instytutu Górnictwa. Prawa ośrodka naukowego, wiarygodność badań i kompetencje techniczne Laboratorium potwierdził przyznany mu niedawno certyfikat akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji.

W ramach pracy naukowej pracownicy omawianego zakładu wykonują rocznie ponad dwa tysiące dziewięćset analiz fizycznych oraz chemicznych wód różnych klas i ścieków. Laboratorium realizuje wymagania klientów z branż: górniczej, energetycznej, spożywczej, farmaceutycznej, służb ochrony środowiska, wojska oraz rolnictwa.

Laboratorium przyszłości?

Katowickie laboratorium już dawno zwane jest w niektórych kręgach „wyrwanym z przyszłości” gdyż dysponuje nowoczesnymi urządzeniami i technologiami nieznanymi większości laboratoriów Europy Wschodniej.

Omawiany ośrodek naukowy wciela w życie różnorodne nowatorskie techniki pomiarowe, np. emisyjną spektrometrię plazmową oznaczaną symbolem ICP-OES wykorzystywaną tu do oznaczania metali i niemetali. W katowickim ośrodku wykonuje się też spektometrię mas znaną też jako ICP-MS czy też technikę rozkładu wysokotemperaturowego (OWO). W zakładzie przeprowadza się też takie badania jak chromatografia jonowa pozwalająca oznaczać aniony nieorganiczne w cieczach oraz przepływowe techniki o charakterze ciągłym i wstrzykowym z detekcją spektrofotometryczną.

Leave a comment